Vedtægter

Navn og hjemsted

§1

Selskabet, der er stiftet den 31. oktober 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Horne Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Fåborg Kommune.

Formål

§2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer

§3

Selskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som har underskrevet optagelses-erklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativets fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelse

§5

For lån som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.
Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter som udleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han – (ved dødsfald hans bo) – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser over for selskabet.
Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtigelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) ved ekspropriation o.lign. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld indbetales. Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som en nytilslutning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

Anlæg

§8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. Regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til stophane, også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være bestilt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund

§9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at fører sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtiget til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

$10

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
Eventuel ekstra afgift for og tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere der aftager vand jf. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jf. I øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt jf. Regulativet. Bestyrelsen kan i særtilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling

§11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts, dog senest den 15. marts.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt avertering i husstandsomdelt ugeavis.
Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15 i forudgående måned. Sådanne forslag skal annonceres med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

         1. Valg af dirigent
         2. Bestyrelsens beretning
         3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
         4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
         5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
         6. Valg af 1 revisor (kritisk) og suppleant
         7. Behandling af indkomne forslag
         8. Eventuelt

Revisor og suppleant kan genvælges.
Bestyrelsen antager herudover en statsautoriseret/registreret revisor.
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal annonceres med indkaldelsen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§12

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsenterer mere end 1 fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling
Såfremt kun den første men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

Bestyrelsen

§13

Selskabets bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse  efter statens regler for påkrævede rejser vedr. selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

§14

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

Regnskab

§15

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december (kalenderåret)..
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor og en autoriseret eller registreret revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§16

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden

§17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 31. oktober 1932.
Ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2022.
Ændringen træder i kraft omgående.